ZÁMEK HLUBOKÁ

Zámek a jeho podzemí. 

text: Jaroslav Hrouda  fotografie Michal Kořán

V květnu roku 2005 uskutečnila společnost SKK ve spolupráci se společností CMA v podstatě již třetí a pravděpodobně již poslední akci zaměřenou na průzkum a zmapování podzemních chodeb na hradě – zámku Hluboká nad Vltavou. Jeho podzemní prostory nás velmi překvapily jak svým rozsahem, tak svojí zachovalostí.                                                                                       

Menší fotografie, pohlednice, zobrazuje stav objektu před přestavbou.

    Při předchozích průzkumech jsme však mapu chodeb nezakreslili úplně správně. Nyní už však předkládáme kompletní plán chodeb a prostor nacházejících se pod hradem. Všechny objekty na plánu jsou záměrně umístěny blíže k sobě tak, aby se vešly na jednu stránku formátu A3 a pak aby šly snáze přefotit. Chodby a ostatní prostory jsou položeny ve třech různých, výškových úrovní a na přiložené mapě jsou barevně odlišeny. První úroveň je žlutá, druhá úroveň je červeně a třetí úroveň je v barvě zelené. Chodby jsou číslovány a veškerý popis jejich průzkumu se bude tedy vztahovat na popis dle přiloženého nákresu. S největší pravděpodobností se jedná o velmi důmyslný odvodňovací a kanalizační systém hradu, který mohl být v nouzi využit i jinak, například k úniku z hradu.

Nákres podzemí, klikněte na odkaz pro otevření stránky.

   Tak tedy hned po ránu jak jsme přijeli, převlékli se a nastrojily osvětlení, jsme vstoupili hlavním vstupním poklopem do podzemní chodby. Poklop se nachází na rozhraní hl. chodby I. A vedoucí až nahoru na kopec s vodárenskou věží, kde dříve stála bašta s vlastní kuchyní a chodby směřující pod hrad I. B.

 Noříme se asi 5 metrů pod zem. Na jednu stranu chodba strmě klesá dolů, směrem k řece. Je dlouhá asi 60 metrů a u řeky pod kopcem hradu z ní lze vylézt. Šíře chodby je kolem 1 metru a výška kolísá mezi 1,2 až 1,5 metrů. Na její počvě leží litinová roura „200“, kterou se novodobě do hradu přivádí voda. My se však krkolomým výstupem vracíme nahoru zpět, míjíme levou zatáčku do hlavní chodby I. A, kterou vede i ona litinová roura a pokračujeme chodbou I. B směrem pod hrad. Profil chodby se nemění. Přicházíme na křižovatku, doleva odbočuje chodba I. C, rovně chodba klesá, noří se pod prohrabaný zával do nižší úrovně a přechází plynule v chodbu II. B. My však pokračujeme vpravo, chodbou I. C. Po levé straně míjíme nyní již zazděný vstup do sloupového sálu, který se nachází pod dnešní svatební síní. Je dlouhý 22 metrů a široký 8 metrů. Je podepřen 7 sloupy, klenby mezi sloupy jsou zaklenuty do kříže. Výška sálu se pohybuje od 2 do 2,5 metrů. Vstup do tohoto sálu byl původně z podzemních sklepů poklopem v podlaze. Tím se sestoupilo po několika točitých schodech ke kovovým vrátkům, vedoucím do sálu.

        Z tohoto sálu byl potom přístup do podzemních chodeb. Dalo se tudy tedy z hradu odejít nepozorován.  Vracíme se zpět na křižovatku a vcházíme do protější části chodby I. C. Výška stejná, ale je užší, asi jen 70 cm. Nevadí a jdeme dále, po asi 20 metrech přicházíme na křižovatku, kterou se dostáváme na hlavní tah chodby I. A. Vlevo bychom se vrátili zpět k hl. vstupnímu poklopu. Dáváme se vpravo a asi po 8 metrech přicházíme k další odbočce vpravo, do chodby I.D. Dáváme se do ní. Po nějakých 15-16 metrech začne chodba klesat a noří se pod podlahu sloupového sálu, kde přechází v chodbu II. A.  Po dalších asi 6-7 metrech přicházíme na další křižovatku. Začíná to tu být docela zajímavé bludiště.  Dáváme se vpravo, chodba je poměrně slušně prostorná.

 Po asi 8-10 metrech přicházíme na další křižovatku. Tam chodba ústí do chodby II. B. Směrem doprava bychom došli k prohrabanému závalu, kde tato chodba navazuje na chodbu I. B. Směrem vlevo chodba jde nejprve rovně a pak začne strmě stoupat vzhůru. Míjí zamřížované a zazděné okno do hradních sklepení a navazuje na velmi nízkou a špatně průleznou chodbu I. H, která vede pod hradní nádvoří a odvodňuje jej.  

Úniková chodba IIIA

     Vracíme se tedy zpět na křižovatku do chodby II. A, míjíme křižovatku a vstupujeme do jedné z nejzajímavějších chodeb hradu – III. A. Je také nejdelší, měří několik set metrů. Vede směrem do města a vyúsťuje u domu čínské medicíny, dříve Kněžský dvůr. Je zajímavá také tím, že se na ní nachází křížení všech tří úrovní chodeb. 

Jsou to chodby I. A, II. C a III. A. Procházíme ji úplně celou. Míjíme odbočku doprava, která vede ke dvířkům a je možno právě zde vystoupit ven z chodby u domu čínské medicíny. Pokračujeme stále směrem dolů. Po dalších asi 25-30 metrech docházíme na křižovatku. Bohužel, jak je velmi často zvykem, je sem již zaústěna splašková kanalizace a tak to tu nelibě páchne. Chodba směrem vlevo strmě padá dolů a navíc má již uměle snížen strop a tam už se nám nechce. Chodba vede pod místní restauraci. Směrem doprava vede někam do města a je již také velmi nízká, takže tudy už také nejdeme. Čeká nás mnoho desítek metrů cesty nazpět.

Vracíme se nazpět až na křižovatku, kde se kříží tři úrovně chodeb. Odtud přestupujeme o úroveň výše do chodby II. C. Ta směřuje přímo pod zámek. Je už také o něco nižší, snad jen 1,4 metry výšky. Chodba se začíná stáčet mírně vpravo a docházíme opět na křižovatku. Vpravo je chodba krátká, po ostré zatáčce je po nějakých 5 metrech zaústěna jako dešťový svod. Vlevo vede chodba daleko, vydávám se tam. Po nějakých 25 metrech je vpravo krátká odbočka, ale také je zaústěna jako dešťový svod. Já pokračuji rovně. Chodba pokračuje dalších asi 15 metrů, potom uhýbá doprava pod hrad, zužuje se i snižuje a mění se v neprůlezný profil, směřující pod 1. nádvoří. Vracím se zpět ke svým kolegům až na křižovatku třech úrovní. Tam přestupujeme až na 1. úroveň, do hl. chodby I. A. Vydáváme se nahoru touto chodbou a po asi 30 metrech docházíme k další křižovatce, kde je i další poklop ven. Tam vstupujeme o úroveň níže do chodby II. D. Nejprve se vydáváme směrem vlevo. Chodba strmě klesá dolů. Nejprve si myslíme, že podchází chodbu III. A a ústí dole pod opěrnou zdí, ale není tomu tak. Chodba je dlouhá asi 40 metrů a ústí dole ve svahu, těsně před opěrnou zdí. Její východ je však zanesen zeminou a tak bychom se ven museli protáhnout opravdu úzkým otvorem, což se nám nechce. Vracíme se tedy na křižovatku s poklopem a pokračujeme chodbou II. D na druhou stranu směrem ke hradu. Chodba pokračuje několik metrů a začíná se mírně stáčet doprava. Zároveň však snižuje svůj profil díky dnu, které je silně zaneseno sedimenty. Podařilo se nám proplazit až k poklopu, kousíček od zdi hradu. Pod poklopem pokračovala jedna část štoly v neprůlezném profilu přímo pod hrad. Těsně před vstupem pod hradní zeď se ještě rozdvojila. Pravá část vedla asi 3 metry a byla ukončena poklopem, levá část vešla pod hrad, kde je asi po 5 metrech ukončena. Druhá část štoly přechází za poklopem ve štolu II. E. Ta obchází hradební zeď v neprůlezném profilu a je zaústěna do štoly II. F. Vracíme se chodbou II. D až na křižovatku s poklopem, kde opět vstupujeme o úroveň výše, do chodby I. A.  

      Dáváme se doprava, chodba začíná mírně stoupat a taktéž se začíná stáčet mírně doprava. Projdeme asi 50 metrů a dostáváme se k dalšímu poklopu. Tím se dá vylézt uprostřed nádvoří současného hotelu. Těsně pod poklopem se nachází jedna odbočka vlevo – I. E. Je poměrně krátká a ústí pod suterénní prostory jednoho křídla hotelu. Pokračujeme tedy hlavní chodbou I. A stále mírně vzhůru.

  Po pár metrech následuje křižovatka s chodbou I. F. Ta je také poměrně malá a obchází pod suterénními prostory dalšího křídla hotelu. Takže pokračujeme stále vzhůru. Najednou chodba začíná velmi strmě stoupat vzhůru. Začínáme se škrábat vzhůru. Přicházíme do místa, které se trochu rozšiřuje. Je to kruhová šachta, výška je asi 5 metrů. Vyúsťuje nahoře v kopci nad hotelem. Jsou v ní kovové stupačky a tak vykukujeme ven. Výlez je opatřen mřížovými vrátky, otevřenými. Zalézáme zpět do chodby a dereme se dále nahoru. Po překonání strašlivého stoupání pokračuje chodba rovně, asi 30 metrů. Pak se přijde na křižovatku. Vpravo se dostaneme do chodby I. G. Vede dolů ze svahu, směrem ke hradu a po asi 20 metrech končí závalem. Vlevo se blížíme k vodárenské věži. Těsně před ní je ještě poklop, kterým je možné vylézt ven. Potom chodba vejde pod vodárenskou věž, kde končí. Vodárenská věž je však novodobější stavba, počátkem 19. století. Dříve na tomto místě však stávala samostatná stážní bašta hradu s vlastní kuchyní a byla s hradem spojena podzemní chodbou. Tato chodba byla využita k přivedení vody do vodárenské věže pomocí zařízení zvaného trkač. Věž byla postavena na základech zbourané bašty. Zde tedy vylézáme ven a vracíme se pod most, vedoucí ke hlavnímu vchodu do hradu.

Ano, pod mostem se totiž náchází poklop a jím je možné proniknout do další části podzemních chodeb. Vlézáme tedy dovnitř. Chodby jdou na obě strany. Jsou však plné různého potrubí, které jistě nemá s historií nic společného. Musím říci, že po těch rourách se velmi špatně leze a překáží pod nohama. Dáváme se směrem pod hrad chodbou II. F. Po několika metrech přicházíme do místnosti, která má výšku kolem 4 metrů. Jsou v ní schody, strmě stoupající vzhůru. Po jejich vystoupání vcházíme do chodby I. H, vedoucí přímo pod nádvoří hradu. Na druhou stranu je chodba velmi podobná. Opět se přijde ke schodům, strmě stoupajícím vzhůru. Tam se chodba I. G táhne velmi malým a špatně průlezným profilem až k poklopu. Tam končí kameninovým, neprůlezným profilem. Dle našich měření to vypadá, že směřovala k zavalenému konci chodby u vodárenské věže a že s ní byla spojena. Tím se tento systém vlastně uzavírá. Na druhé straně hradu, ve svahu, se nachází polozasypaný vchod do další chodby I. I. Vlézáme dovnitř. Po asi 10 metrech se chodba rozdvojuje na chodby I. J a I. K. Obě jsou však po pár metrech zazděny. Tímto je tedy náš průzkum podzemních chodeb pod hradem – zámkem v Hluboké nad Vltavou ukončen. Je to skutečně systém velmi rozsáhlý a členitý a pro milovníky historického podzemí opravdu velmi zajímavý.

© 2005 Speleo klub Kladno

Chodba IC

 


Chodba IC

Chodba úniková, IIIA

Křižovatka-IB-IC-IIB, na fotografii Laco Lahoda a Helena.

Chodba 11 - IIB

Křižovatka-IB-IC-IIB

 

Chodba 5 - kostel.

Chodba 04 ID

Sklep pod věží.

Chodba 4 pod kostelem.